Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle tussen KOTEE BV, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Gallifortlei 35en met ondernemingsnummer 0803.496.4313  (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) (“KOTEE BV,”) en de opdrachtgever (“Klant”) gesloten overeenkomsten (“Overeenkomst”) met betrekking tot de publicatie van contactgegevens en het aanbieden van advertentiemogelijkheden (“Diensten’”) via het digitaal platform ‘Deurne Leeft’, online beschikbaar via www.deurneleeft.be (“Platform”). De toepassing van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk geweigerd.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst.

De Overeenkomst komt tot stand op het ogenblik van aanvaarding van de aanvraag van de Klant door KOTEE BV,. De aanvraag van de Klant dient schriftelijk te worden ingediend in de vorm van een bestelbon, zoals via papieren exemplaar ter beschikking gesteld door KOTEE BV,. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de bewijskracht van een ondertekende bestelbon door de Klant via het web, e-mail of per fax verstuurd aanKOTEE BV, dezelfde bewijskracht heeft als een origineel ondertekend papieren exemplaar van de bestelbon.

3. Facturatie.

3.1 De advertentiemogelijkheden en de prijzen worden aangeduid in de bestelbon. Er zijn zowel gratis als betalende Diensten beschikbaar via het Platform. De Klant is vrij om te kiezen van welke beschikbare Diensten, gratis of betalend, hij/zij gebruik wenst te maken via de bestelbon. De door KOTEE BV, gehanteerde prijzen worden altijd in euro opgegeven en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen. KOTEE BV, houdt zich het recht voor om vergissingen of fouten in de opgegeven prijzen te corrigeren.
3.2 Bijkomende Diensten die niet uitdrukkelijk worden omschreven in de bestelbon maar toch door de Klant bijkomend worden gevraagd, worden aan de geldende tarieven gefactureerd.
3.3 De Prijs blijft door KOTEE BV, verworven aan het einde van de Overeenkomst, zelfs indien de Klant geen gebruik zou maken van de Diensten. De Prijs wordt door KOTEE BV, niet terugbetaald. Alle facturen zijn via overschrijving of contant betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum tenzij schriftelijk anders aangegeven. Iedere factuur wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsinterest van tien (10%) procent vanaf de factuurdatum. Zij worden bovendien verhoogd met een forfaitair overeengekomen schadevergoeding van tien (10%) procent van het factuurbedrag, evenwel met een minimum van vijfenzeventig (75) EUR per factuur. Alle bijkomende kosten ingeval van niet- of laattijdige betaling zijn voor rekening van de Klant. De Klant heeft niet het recht om schuldvergelijking uit te voeren tussen openstaande schulden en eventuele vorderingen ten aanzien van KOTEE BV.

4. Levering.

Termijnen voor de levering van de Diensten zijn niet bindend voor KOTEE BV, zal deze naar best vermogen naleven en zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn. De Diensten worden geleverd op basis van de door de Klant opgegeven informatie. KOTEE BV, is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de door de Klant opgegeven informatie. Enkel in geval van uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant uiterlijk op het moment van de contractsluiting, zal KOTEE BV, minstens vierentwintig (24) uur voor publicatie een proefdruk van de Diensten aan de Klant overmaken. De Klant erkent en aanvaardt dat KOTEE BV, niet verantwoordelijk is voor fouten, vergissingen of weglatingen in een goedgekeurde proefdruk. De Klant erkent op het ogenblik van de contractsluiting kennis te hebben van het Platform en de inhoud hiervan, en verleent aan KOTEE BV, toestemming om de Diensten van de Klant naar eigen inzichten in het Platform te verwerken, behoudens specifieke instructies door de Klant voorafgaandelijk aan KOTEE BV,meegedeeld in een proefdruk.

5. Duur en beëindiging.

5.1 De duur van de door KOTEE BV, aan de Klant geleverde Diensten wordt bepaald in de Bestelbon. Aan het einde van de overeengekomen duur van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst geacht stilzwijgend te zijn verlengd met opeenvolgende verlengtermijnen gelijk aan de duur van de oorspronkelijke Overeenkomst, tenzij geldige opzegging minstens twee (2) maanden voor de voorziene einddatum van de Overeenkomst of één van de verlengtermijnen. Bij voortijdige beëindiging en/of in geval de opzeggingstermijn niet correct wordt nageleefd, blijft de in de offerte begrootte prijs voor de duur van de Overeenkomst integraal aan KOTEE BV, verschuldigd.
5.2 KOTEE BV,behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op eender welk ogenblik eenzijdig te ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder inachtneming van enige opzegtermijn of opzeggingsvergoeding, in het bijzonder in de omstandigheden van: herhaalde of zware inbreuk op de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Klant, evenwel na schriftelijke ingebrekestelling die gedurende een termijn van tien (10) dagen zonder gevolg is gebleven, en/of in geval van faillissement/gerechtelijke reorganisatie onder welke vorm dan ook of staking van betaling. Bij voortijdige beëindiging en/of in geval de opzeggingstermijn niet correct wordt nageleefd, blijft de in de bestelbon begrootte prijs voor de duur van de Overeenkomst integraal aan KOTEE BV, verschuldigd, onverminderd het recht van KOTEE BV, om de werkelijk geleden schade te vorderen.

6. Schorsing.

De levering van Diensten kan met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van KOTEE BV, of recht op vergoeding worden opgeschort wanneer de Klant na ingebrekestelling per e-mail waarop binnen de vijf (5) dagen niet werd gereageerd door de Klant, de Klant nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen (zoals bv. zijn betalingsverplichting) en/of wanneer de solvabiliteit van de Klant in het gedrang is.

7. Garantie en vrijwaring.

KOTEE BV, zal redelijke inspanningen leveren om het Platform operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud van het Platform kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. KOTEE BV,behoudt zich het recht voor om periodiek zonder kennisgeving, functies en kenmerken van het Platform tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. Daarnaast geeft KOTEE BV, geen garanties en/of aanvaardt KOTEE BV,geen verantwoordelijkheid voor om het even welke toepassingen van derden (of voor de inhoud daarvan), gebruikersinhoud of om het even welk ander product of service die wordt aangeprezen of aangeboden door een derde partij op of door het Platform of om het even welke gelinkte website, of in om het even welke banner of andere reclame voorgesteld. De Klant erkent en aanvaardt dat KOTEE BV, niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor om het even welke transactie tussen de Klant en derden van toepassingen, producten of diensten waarvoor reclame wordt gemaakt op of via het Platform.

8. Aansprakelijkheid en beperkingen

8.1 De Klant erkent en aanvaardt verantwoordelijk te zijn voor het ter beschikking stellen van juiste, volledige en voldoende nauwkeurige informatie die nodig is om de overeengekomen Diensten te verstrekken.
8.2 De Diensten verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant die tevens, met uitsluiting van KOTEE BV, , de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de publicatie of advertentie. De kosten voor het publiceren van eventuele rechten van antwoord of het uitvoeren van andere dwangmaatregelen waartoe KOTEE BV, zou kunnen worden veroordeeld naar aanleiding van een advertentie of publicatie in naam en voor rekening van de Klant, zullen worden gefactureerd aan de Klant.
8.3 Voor zover en in de mate toegestaan door toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van KOTEE BV, voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform of verband houdt met deze Algemene voorwaarden, hetzij contractueel of buitencontractueel, beperkt tot (i) de werkelijk geleden directe schade, en (ii) maximum het bedrag dat gelijk is aan de som van de bedragen die KOTEE BV, heeft ontvangen als tegenprestatie voor de geleverde Diensten.
8.4 De aansprakelijkheid van KOTEE BV, voor schade als gevolg van een vermeende gebrekkige uitvoering van de Diensten omvat nooit indirecte of onrechtstreekse schade, zoals o.a. schade uit winstderving, schade als gevolg van productieverlies, reputatie -of imagoschade, schade verbonden aan het tijdelijk ontberen van de Diensten, schade als gevolg van verlies aan data, etc..
8.5 KOTEE BV, behoudt zich in het algemeen het recht voor de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant te weigeren, stop te zetten, uit te stellen of te verwijderen zonder recht op schadeloosstelling, ingeval van een vermoeden van strijdigheid van de publicatie en/of advertentie met de
openbare orde, de heersende wetten en/of het eigen karakter, het imago en de belangen van KOTEE BV, en/of op vraag van een overheid, rechtbank of derden.
8.6 KOTEE BV,is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of een vertraging bij de nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant, in geval dit direct of indirect te wijten is aan omstandigheden buiten haar wil en waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft (“Overmacht”), waaronder begrepen, maar niet beperkt tot technische storingen, stakingen, aanvallen van hackers, rellen, opstanden, terroristische aanslagen, oorlog, branden, overstroming, storm, explosies, aardbevingen, natuurrampen, regeringsmaatregelen, arbeidsomstandigheden of enige andere oorzaak waarover KOTEE BV, redelijkerwijs geen controle heeft. KOTEE BV, behoudt het recht op de betaling van alle reeds geleverde Diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de Overeenkomst. De niet-nakoming door KOTEE BV, van haar contractuele verplichtingen als gevolg van Overmacht is nooit een grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de klant.

9. Persoonsgegevens.

Het is mogelijk dat KOTEE BV, in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst de persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Het betreft met name persoonlijke informatie (naam, functie, …), contactinformatie (coördinaten, e-mailadres) en financiële informatie (rekeningnummer, betalingswijze, …). KOTEE BV, zal deze persoonsgegevens slechts verwerken in zoverre en in de mate noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst en een eventuele wettelijke verplichting, waarna KOTEE BV, deze persoonsgegevens zal wissen. KOTEE BV, zal deze persoonsgegevens verwerken tijdens de duur van de Overeenkomst en een periode van één jaar na het einde van de Overeenkomst, zonder evenwel afbreuk te doen aan relevante en toepasselijke, regelgevende bewaarverplichtingen. KOTEE BV,biedt afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de AVG. KOTEE BV, waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens. KOTEE BV, zal deze persoonsgegevens niet doorgeven aan derden of, een derde land of een internationale organisatie, tenzij ingevolge een wettelijke verplichting. In zoverre KOTEE BV, beroep doet op een verwerker voor de verwerking van de persoonsgegevens, waarborgt zij dat deze verwerker gebonden zal zijn door dezelfde verplichtingen als omschreven in deze bepaling. De klant heeft met betrekking tot de persoonsgegevens een recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdracht, bezwaar of verzet onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Klant heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezicht houdende autoriteit.

10. Intellectuele eigendomsrechten.

De Klant erkent en aanvaardt dat KOTEE BV, de exclusieve eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform en de Diensten is.

11. Nietigheid.

De nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele Algemene voorwaarden met zich mee brengen. In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt de betrokken bepaling van rechtswege vervangen (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van KOTEE BV, benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-tegenstelbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverminderd gelden en afdwingbaar. Voor zover uitdrukkelijke of impliciete beperkingen niet toegestaan zijn door toepasselijke wetgeving, blijven deze uitdrukkelijke of impliciete beperkingen geldig en afdwingbaar in de mate en voor zover zij toegestaan zijn door de toepasselijke wetgeving.

12. Klachten.

Klachten met betrekking tot de Diensten dienen op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld aan KOTEE BV, binnen een termijn van acht (8) dagen volgend op de levering. Elke rechtsvordering met betrekking tot gebreken in de Diensten dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van negentig (90) dagen volgend op de op de dag waarop redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de oorzaak van de onderliggende klacht door de Klant werd vastgesteld. Klachten en/of geschillen, van welke aard dan ook, verlenen de Klant niet het recht om haar verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst ten aanzien van KOTEE BV,  op te schorten.

13. Slotbepalingen.

Op elke Overeenkomst tussen KOTEE BV, en de Klant is Belgisch recht van toepassing. Partijen verbinden zich ertoe zich te zullen inzetten om geschillen als gevolg van de interpretatie en/of de toepassing van de Overeenkomst in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.